top of page

1 ║ 15.5. 2020 ║ Šimon Chovan​ ║ 24 min

 

Téma: Špekulatívny dizajn ako progresívna alternatívna perspektíva k väčšine mainstreamovej dizajnérskej kultúry

O špekulatívnom dizajne a svetových krízach

00:00 / 01:04
on spec.png
dune rabyb.png

 

 

Špekulatívne metódy, či špekulatívny dizajn zatiaľ na Slovensku nemožno radiť medzi etablované postupy, hoci individuálne dizajnérske príklady nájdeme bez pochyby aj v našich končinách. Jedným z nich je aj Šimon Chovan, ktorý sa špekulatívnym dizajnom zaoberá výskumne, čo sa pretavuje aj do jeho dizajnérskej a umeleckej tvorby. Spolu so Šimonom hovoríme o tom, čo vlastne špekulatívny dizajn je, čo ho odlišuje od štandardnej dizajnérskej produkcie, či majú špekulatívne metódy potenciál reagovať na súčasné krízy vo svete a o mnohom inom.

Šimon mi poslal dva výborné texty, ktoré sú východiskom pre našu diskusiu. Jeden je od teoretika Benjamina Brattona (1) a druhý od dvojice dizajnérov — Anthony Dunne a Fiona Raby (2), dá sa povedať, zakladateľov špekulatívneho prístupu v dizajne. Okrem toho v rozhovore často spomíname článok od Kláry Pelouškovej (3).

Hosť

O hosťovi

Šimon Chovan je umelec a dizajnér. Štúdium ukončil v roku 2019 na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU a svoju tvorbu v poslednej dobe prezentoval na samostatných výstavách v Novej Synagóge v Žiline a v FKSE v Budapešti. Vo svojej tvorbe prepája nástroje a stratégie voľného umenia a dizajnu. Zaujímajú ho situácie, fenomény a asambláže v ktorých sa stretávajú ľudia, technológie a veci a reflektuje ich prostredníctvom priestorových mediálnych rozhraní, scén a objektov.

Zdroj 1

 

Zdroje

 

(1) Bratton, Benjamin. 2016. On Speculative design. Strana 1/6. Zdroj: https://view.publitas.com/p222-9556/benjamin-bratton-on-speculative-design/page/1 [14. máj 2020]

 

Pôvodný zdroj

 

Speculative Design (SD) understands itself as progressive alternative perspective to much of mainstream Design culture (and as an alternative to other alternatives as well). It knows that “Design” is not some magic way of thinking (involving stick-up notes, sharpies and colored beanbags) that just makes things better by “building trust,” “understanding the customer” or “getting a seat at the table” or similar. Design is also the means by which pathological relationships to material culture are made more efficient and more delightful, and we are worse for it. Some may even conclude that the job of Design in the 21st century is to undo (much of) the Design of 20th.

Slovenský preklad

Špekulatívny dizajn (ŠD) môžeme chápať ako progresívnu alternatívnu perspektívu k väčšine mainstreamovej dizajnérskej kultúry (a tiež ako alternatívu k iným alternatívam). Špekulatívny dizajn vie, že „Dizajn“ nie je nejaký zázračný spôsob myslenia (zahŕňajúci post-it papieriky, fixky a farebné tulivaky), ktorý veci len vylepšuje „budovaním dôvery“, „porozumením zákazníkovi“ alebo „získaním miesta pri stole“ či niečím podobným. Dizajn je tiež prostriedkom, ktorý robí patologické vzťahy k materiálnej kultúre efektívnejšie a príjemnejšie a na to doplácame. Niektorí dokonca môžu dospieť k záveru, že úlohou Designu v 21. storočí je odčiniť (mnoho) z Dizajnu 20. storočia.

(2) Dunne, Anthony. Raby, Fiona. 2013. Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming. Strana 6/224. Zdroj: https://readings.design/PDF/speculative-everything.pdf [14. máj 2020]

Pôvodný zdroj

 

This is the bit we are interested in. Not in trying to predict the future but in using design to open up all sorts of possibilities that can be discussed, debated, and used to collectively define a preferable future for a given group of people: from companies, to cities, to societies. Designers should not define futures for everyone else but working with experts, including ethicists, political scientists, economists, and so on, generate futures that act as catalysts for public debate and discussion about the kinds of futures people really want.

 

Design can give experts permission to let their imaginations flow freely, give material expression to the insights generated, ground these imaginings in everyday situations, and provide platforms for further collaborative speculation.

We believe that by speculating more, at all levels of society, and exploring alternative scenarios, reality will become more malleable and, although the future cannot be predicted, we can help set in place today factors that will increase the probability of more desirable futures happening. And equally, factors that may lead to undesirable futures can be spotted early on and addressed or at least limited.

Slovenský preklad

To je to, čo nás zaujíma. Nie v snahe predpovedať budúcnosť, ale v snahe používať dizajn na otvorenie všetkých druhov možností, ktoré máme šancu prediskutovať a použiť na kolektívne definovanie vhodnej budúcnosti pre danú skupinu ľudí: od firiem, po mestá a spoločnosti. Dizajnéri by nemali definovať budúcnosť pre všetkých ostatných, ale pracovať s odborníkmi vrátane etikov, politológov, ekonómov atď., vytvárať budúcnosti, ktoré slúžia ako katalyzátor verejnej diskusie o druhoch budúcností, ktoré ľudia skutočne chcú. Dizajn môže dať odborníkom povolenie nechať ich fantázie voľne prúdiť, dať hmotné vyjadrenie získaným poznatkom, zakomponovať tieto fantázie do každodenných situácií a poskytnúť platformy pre ďalšie spoločné špekulácie.

Sme presvedčení, že špekuláciou na všetkých úrovniach spoločnosti a skúmaním alternatívnych scenárov sa realita stane húževnatejšou, a hoci nie je možné predpovedať budúcnosť, môžeme dnes pomôcť pri zavádzaní faktorov, ktoré zvýšia pravdepodobnosť, že dôjde k žiaducejším budúcnostiam. A rovnako, faktory, ktoré môžu viesť k nežiadúcim budúcnostiam, sa budú dať včas odhaliť a riešiť alebo aspoň obmedziť.

(3) Peloušková, Klára. 2020. Lesk a bída spekulativního designu. Zdroj: https://artalk.cz/2020/04/27/lesk-a-bida-spekulativniho-designu/ [14. máj 2020]

Zdroj 2
Zdroj 3
bottom of page